Wees scherp in je blik
maar mild in je oordeel

Algemene Voorwaarden

BrightBlue Coaching & Training (verder: BrightBlue) heeft haar algemene voorwaarden samengevat. Deze samenvatting vervangt de algemene voorwaarden niet, die zijn volledig van toepassing. Zie de complete Algemene voorwaarden voor dienstverlening van BrightBlue Coaching & Training.

  • De algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BrightBlue en haar opdrachtgevers. Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden.
  • Alle offertes en aanbiedingen van BrightBlue zijn vrijblijvend in prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders vermeld) en voor de overeenkomst te maken kosten. Betaling moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Er is een overeenkomst zodra BrightBlue de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte/contract/begeleidingsprogramma heeft ontvangen en geaccepteerd.
  • BrightBlue heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. BrightBlue mag bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.
  • De opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan BrightBlue aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. BrightBlue is niet aansprakelijk voor schade doordat uitgegaan is van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Bij afzeggingen van afspraken door opdrachtgever/cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, brengt BrightBlue 100% van de gesprekskosten in rekening. Van 48 tot 24 uur van tevoren, en in geval van overmacht, zijn de kosten 50%. De opdrachtgever betaalt 100% van de totaal overeengekomen prijs als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de afgesproken diensten.
  • Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Ook als de cliënt in opdracht van zijn/haar werkgever begeleid wordt. Dan worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over de aard en inhoud van rapportage. Alleen als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of als de wet is/wordt overtreden, zal BrightBlue informatie aan derden openbaar maken.
  • Alle geleverde en uitgeleende zaken blijven (intellectueel) eigendom van BrightBlue en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever/cliënt.
  • Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan BrightBlue. Daarna is het mogelijk de klacht in te dienen bij de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.
  • BrightBlue is nooit aansprakelijk voor schade die voortkomt uit beslissingen van de opdrachtgever/cliënt, al dan niet in overleg met BrightBlue. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen hiervan, zowel tijdens de tijd die hij/zij doorbrengt met de begeleider als daarna.

Omgaan met verlies

Liefde en rouw horen bij elkaar: tips die je zelf kunt toepassen

Heb je 'n vraag?

Ik help je graag aan een antwoord. Bel of e-mail:
0031 6 129 49 654
info@brightblue-coaching.nl

BrightBlue helpt kinderen en volwassenen met pijn in hun hart om na een (traumatisch) verlies weer te genieten van hun leven. BrightBlue helpt medewerkers die moeite hebben met veranderingen op het werk om weer met motivatie en plezier hun werk te doen. BrightBlue helpt organisaties in verandering om met gemotiveerde medewerkers hun doelen te bereiken.